Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/VPCP-CN
V/v Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 1109/TTr-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2021 về sửa đổi Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2025, ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 617/BTC-HCSN ngày 20 tháng 01 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 171/BKHĐT-KTCN ngày 12 tháng 01 năm 2021), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương nghiên cứu ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, rà soát các nội dung đề xuất tại Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để sửa đổi cho giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tập trung phát triển phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống nhất mức kinh phí cụ thể từng nhiệm vụ và nguồn kinh phí cho giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước để bảo đảm việc triển khai được liên tục, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
Trợ lý TTg; các Vụ: NN, KTTH, KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT,
CN (2) Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục