Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/TCHQ-TXNK
Vv Xử lý thuế hàng hóa không thuộc DM PTVT trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà;
(Số 132 Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình).
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2703/CVHH/2020 ngày 27/3/2020 của Công ty TNHH VTTB Hải Hà về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) tàu chở dầu/hóa chất TM Hải Hà 818 tại tờ khai số 103111733430/A11 ngày 16/1/2020 không thuộc danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, về vấn đề này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ phụ lục I Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1676/BKHĐT-KTCN ngày 16/3/2020 thì: “V việc xác định tàu chở dầu, hóa chất không thuộc danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6790/BKHĐT-KTCN ngày 26/9/2018 gửi Công ty.

Qua rà soát cho thấy trong quá trình xây dựng ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 chưa có cơ quan/đơn vị nào đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đóng được tàu dầu/hóa chất, do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có căn cứ tổng hợp mặt hàng tàu chở dầu/hóa chất vào danh mục các phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được. ”

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hiện nay, loại tàu dầu/hóa chất không thuộc Danh mục các phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà và Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Đặng Hoàng An;
- TTr. Đồ Thắng Hải;
- Các đơn vị: KH, CN, TTTN;
- Lưu: VT, XNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng