Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/BCT-XNK
V/v hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Trả lời văn bản số 1263/UBND-KT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giải quyết đề nghị của doanh nghiệp xin gia hạn thời gian tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 2017, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Điều 1, Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định về phạm vi điều chỉnh như sau: “Thông tư này quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan”. Theo quy định này, hàng hóa gửi kho ngoại quan (không phải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2020/TT-BCT.

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hướng dẫn doanh nghiệp làm việc với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai (để th/h);
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh