Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/VPCP-NN
V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 4086/UBND-TH ngày 08 tháng 12 năm 2019 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 4086/UBND-TH nêu trên và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Công văn: số 7896/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 7 năm 2017, số 348/TB-VPCP ngày 10 tháng 8 năm 2017, số 1008/VPCP-NN ngày 26 tháng 01 năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục