Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2304/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;
- Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam;
- Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Việt;
- Công ty TNHH Đầu tư An Ninh;
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC;
- Công ty TNHH Vinh Thái;
- Công ty TNHH XNK An Việt.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2018.JBAV của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, công văn số 0103/18-FIN/SEV ngày 15/3/2018 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, công văn (không đề số) ngày 27/3/2018 của Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam, công văn số 03/CVHT-2018 ngày 06/4/2018 của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Việt, công văn số 1303/2018/AN-CV ngày 13/3/2018 của Công ty TNHH Đầu tư An Ninh, công văn số 05/2018/CV-CMCCP&T ngày 26/2/2018 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC, công văn số 0205/VT-CS ngày 02/5/2018 của Công ty TNHH Vinh Thái công văn số 01/AV ngày 10/5/2018 của Công ty TNHH XNK An Việt về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 14/5/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 5537/BTC-CST trả lời Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Việt, Công ty TNHH Đầu tư An Ninh, Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC, Công ty TNHH Vinh Thái, Công ty TNHH XNK An Việt được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Website - TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy