Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2298/TTg-KGVX
V/v: thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó có nội dung về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 428/TB-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và Tòa án để rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện.

2. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các Nghị định liên quan đến công tác cai nghiện ma túy (Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP,..,); tổng hợp những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm rút ngắn thời gian lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, đa dạng các biện pháp và mô hình điều trị nghiện ma túy, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa, tăng cường vận động và hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan để kiến nghị sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật vào thời điểm phù hợp.

5. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương lập cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3) vt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2298/TTg-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2298/TTg-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/11/2014
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Vũ Đức Đam
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/11/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản