Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/BXD-QLN
V/v: Trả lời văn bản số 7155/SXD-QLN ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7155/SXD-QLN ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 4, Khoản 8 Điều 78 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh doanh bất động sản trên địa bàn; quản lý hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và các dịch vụ bất động sản khác trên địa bàn; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản. Tại Khoản 2 Điều 29 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định về trách nhiệm của Sở Xây dựng như sau: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn (trong Thông tư này có cả nội dung về thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản). Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao thì Sở Xây dựng là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và theo chức năng, nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội giao thì Sở Xây dựng Hà Nội có đủ căn cứ và thẩm quyền thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó có kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 7155/SXD-QLN ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- CT Nguyễn Trọng Ninh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (02).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Phấn