Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/BKHĐT-TH
V/v: đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 22 tng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 60 Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7 năm 2021). Để kịp tiến độ báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 5, báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 6 trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại các văn bản số: 419/TTg-KTTH, 32/TTg-KTTH ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, cụ thể:

- Trước ngày 30 tháng 4 năm 2021 gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

- Trước ngày 13 tháng 5 năm 2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 (nếu có), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư công. Báo cáo này gồm các nội dung:

- Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án.

- Dự kiến kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên bảo đảm chất lượng, đúng quy định, đúng tiến độ, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về nội dung và thời gian báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, cục PTHTX, các vụ: KTNN, KTCN, QPAN, TCTT, KTĐP<, KCHT&ĐT, KTDV, QLKKT, KHGDTN&MT, LĐVX; VP Bộ; Trung tâm tin học;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương