Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/VPCP-KTTH
v/v thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông, vận. tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 952/BGTVT-KCHT ngày 01 tháng 02 năm 2021 về kết thúc thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Việc thu, nộp phí bảo đảm hàng hải luồng Soài Rạp và việc tổ chức thực hiện nạo vét, duy tu luồng Soài Rạp từ năm 2021 cần thực hiện đúng quy định của Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 11 năm 2018 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, pháp luật ngân sách nhà nước, pháp luật phí và lệ phí và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, CN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Th Thu Vân