Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nicca Việt Nam
(Địa chỉ: KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2017 của Công ty TNHH Nicca Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

Liên quan đến vấn đề vướng mắc của Công ty, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 448/CT-TTHT ngày 17/1/2018 trả lời Công ty là phù hợp. Đề nghị Công ty TNHH Nicca Việt Nam căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Nicca Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- CT tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung