Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/CHHVN-TC
V/v tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản là phương tiện hoạt động của các đơn vị

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 09/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, Cục HHVN yêu cầu các đơn vị:

1. Thực hiện nghiêm tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng tài sản cố định được ban hành kèm theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của Bộ trưởng Bộ GTVT; Định mức trang thiết bị chuyên dùng được cơ quan có thẩm quyền ban hành và các Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nội bộ của đơn vị.

2. Tổ chức rà soát thời gian sử dụng của các phương tiện (xe ô tô, ca nô, tàu công vụ) và tình trạng kỹ thuật khai thác thực tế của từng tài sản, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước để trình Cục HHVN quyết định hoặc báo cáo Bộ GTVT quyết định thanh lý đối với những tài sản đủ điều kiện thanh lý theo quy định.

3. Tổ chức rà soát định mức tiêu hao nhiên liệu của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định, tiết kiệm, hiệu quả chi tiêu nguồn ngân sách nhà nước. Riêng đối với các phương tiện thủy, yêu cầu định mức tiêu hao nhiên liệu không vượt trần định mức được quy định tại Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải. Trường hợp phương tiện thủy của đơn vị được đóng mới hoặc tiếp nhận chưa có trong danh mục tên phương tiện ban hành kèm theo Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT , đơn vị báo cáo Cục HHVN có hướng dẫn hoặc trình Bộ GTVT bổ sung định mức làm căn cứ thực hiện.

4. Thực hiện đúng quy chế quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị, chú ý các bước như: đề xuất sử dụng phương tiện của người sử dụng có xác nhận của trưởng phòng/bộ phận và phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị; lệnh điều động phương tiện; bảng kê thời gian (hoặc cự ly) hoạt động của phương tiện có chữ ký của người điều khiển phương tiện, xác nhận của người sử dụng phương tiện hoặc người điều động phương tiện (riêng đối với phương tiện thủy có báo cáo tóm tắt hoạt động trong thời gian sử dụng phương tiện thủy của người sử dụng phương tiện kèm theo); Bảng quyết toán nhiên liệu phải theo dõi số nhiên liệu tồn đầu kỳ, số nhiên liệu tiêu thụ trong kỳ, số nhiên liệu dư cuối kỳ; trong đó số nhiên liệu tiêu hao trong kỳ được tính toán dựa trên các căn cứ thời gian hoặc cự ly đã hoạt động của phương tiện, định mức tiêu hao nhiên liệu có xác nhận của người điều khiển phương tiện, phòng quản lý phương tiện, ký duyệt của kế toán trưởng và của Thủ trưởng đơn vị. Đối với phương tiện thủy còn phải thực hiện đầy đủ quy định ghi chép nhật ký máy, nhật ký boong của ca nô, tàu công vụ theo quy định hiện hành; phòng quản lý phương tiện của đơn vị phải thường xuyên theo dõi các nhật ký máy, boong đảm bảo công tác ghi chép, lưu trữ đúng quy định và đối chiếu khớp đúng giữa nhật ký với hành trình, thời gian, cự ly hoạt động khi làm thủ tục quyết toán nhiên liệu định kỳ. Các đơn vị tăng cường chỉ đạo thanh toán nhiên liệu định kỳ dựa trên số tiêu hao nhiên liệu được quyết toán với doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu bằng hình thức chuyển khoản qua kho bạc, hạn chế thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

5. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng phương tiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy chế quản lý sử dụng tài sản nội bộ của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp đối với hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu của các phương tiện được phản ánh trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.

6. Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản là phương tiện hoạt động phục vụ công tác của đơn vị theo hướng dẫn nêu trên; chịu trách nhiệm và các hình thức xử lý kỷ luật trước Cục trưởng nếu để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng KHCNMT, TCCB, ATANHH;
- Thanh tra Cục HHVN;
- Lưu: VT,TC (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Việt