Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý Dự án Đường Uông Bí - cầu sông Chanh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Tư vấn quản lý dự án Vinacomin

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 180/VPMC-DA ngày 3/8/2015 của Công ty Tư vấn quản lý dự án Vinacomin về chi phí quản lý Dự án Đường Uông Bí - cầu sông Chanh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án không phù hợp thì chủ đầu tư lập dự toán để xác định chi phí. Đối với Dự án Đường Uông Bí - cầu sông Chanh, trường hợp do điều kiện khách quan phải kéo dài thời gian xây dựng công trình (dự kiến hoàn thành tháng 12/2009, hoàn thành thực tế 4/2013) như nêu tại văn bản số 180/VPMC-DA nêu trên, thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí theo quy định của Nhà nước làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án. Trường hợp Dự án không vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí theo quy định.

Công ty Tư vấn quản lý dự án Vinacomin căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2230/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý Dự án Đường Uông Bí - cầu sông Chanh do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 2230/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/09/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Bùi Phạm Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/09/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản