Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2225/VPCP-KTTH
V/v xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi tính kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4533/BTC-TCT ngày 27 tháng 3 năm 2009 về việc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.11.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng