Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10409/VPCP-KTTH
V/v xử lý chênh lệch tỷ giá của VEC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 15987/BTC-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc xử lý chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15987/BTC-TCDN nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 10409/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 10409/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/12/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản