Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina.
(Đ/c: KCN Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được được Đơn số OFV/040419 ngày 04/04/2019 của Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là Trennwachs Spezial Rspo/SG. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa phù hợp và chưa đầy đủ. Cụ thể: Đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin trên đơn theo mẫu. Ví dụ: Các thông tin nêu tại các mục 8, 12, 13, 21, ...

Do đó, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn số OFV/040419 ngày 04/04/2019 kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Hường - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh