Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2156/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/3/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 01), đến nay đã có hơn 40 địa phương có văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư 01, số địa phương còn lại chưa có hướng dẫn làm cho việc thực hiện Thông tư của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn gặp khó khăn.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp, hiệp hội một số tỉnh có phản ánh về một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 01. Do vậy, để thực hiện tốt Thông tư số 01, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Xây dựng chủ trì, triển khai các công việc sau:

1. Đối với các địa phương chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương tổ chức điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường địa phương đề công bố làm cơ sở xác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

2. Đối với các địa phương đã có công bố đơn giá nhân công xây dựng tính theo mức lương nhân công đầu vào công bố tại Phụ lục của Thông tư số 01 mà chưa phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường địa phương thì tiếp tục điều tra, khảo sát và công bố bổ sung, đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đủ theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

3. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ thể có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung của Thông tư số 01. Trong đó, các chủ thể cần lưu ý đối lượng áp dụng và mục đích của Thông tư số 01 khác đối tượng áp dụng và mục đích của Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (Nghị định số 103), cụ thể:

- Đối tượng áp dụng của Thông tư số 01 là chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan quản lý và các đối tượng có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mục đích của Thông tư số 01 là hướng dẫn cách xác định mức lương nhân công xây dựng đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 112/2009/ND-CP ngày 14/12/2009 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Đối tượng áp dụng của Nghị định số 103 là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...(sử dụng lao động) thuê mướn lao động theo hợp đồng. Mục đích của Nghị định số 103 là để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về mức lương cơ bản trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước (mức lương ti thiểu vùng này không được nhân với hệ số cấp bậc tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP để xác định đơn giá nhân công xây dựng đầu vào).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD(G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2156/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 2156/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/09/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Bùi Phạm Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/09/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản