Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/BXD-KTXD
V/v áp dụng Định mức dự toán công tác nhổ cọc cừ larsen bằng búa rung.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 12510/CV-TCT ngày 07/9/2016 của Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 về việc áp dụng Định mức dự toán công tác nhổ cọc cừ larsen bằng búa rung. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác nhổ cọc cừ larsen bằng búa rung, cần cẩu mã hiệu AC.23200 tại Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng tính cho 100m cọc nhổ lên, không phân biệt đoạn cọc ngập đất hay không.

Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh