Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/TTg-QHQT
V/v Điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 160/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh nội dung Hiệp định tài trợ (số C-IT-59-VN3) của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD): Bổ sung 45.000 USD vốn đối ứng cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai" và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Kinh phí đối ứng bổ sung do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tự bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía IFAD biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có thư trao đổi với Văn phòng IFAD tại Việt Nam về việc sửa đổi Hiệp định và thực hiện các thủ tục điều chỉnh trên của Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải