Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/BNV-TL
V/v phụ cp kiêm nhiệm

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Thủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Bộ Nội vụ nhận được đơn thư của bà Lê Thị Thủy thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hỏi về phụ cấp kiêm nhiệm gửi kèm theo công văn số 3357/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác. Đề nghị bà Lê Thị Thủy nghiên cứu Thông tư số 78/2005/TT-BNV nêu trên để áp dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị nơi công tác nếu đủ điều kiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời Bà./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Quang Dũng