Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nhập khu

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3090/HQHNN-NV ngày 19/12/2019 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh báo cáo vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi linh kiện phụ tùng ô tô (Chương trình ưu đãi thuế) ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 (Điều 7a). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Cục Hải quan Hà Nam Ninh tại công văn số 3090/HQHNN-NV;

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hà Nam Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan Ninh Bình kiểm tra xác định:

Trường hợp Công ty Cổ phần sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Công ty) đã thực hiện khai bổ sung mã số hàng hóa sau khi hàng hóa đã thông quan, chi cục Hải quan Ninh Bình đã tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung, xử lý kết quả kiểm tra, xác định mã số đúng cho mặt hàng nhập khẩu của Công ty thuộc nhóm 98.49, mã số 9849.24.00, mã số tương ứng 8414.80.42, đã chấp nhận mã số khai bổ sung và phản hồi cho Công ty theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, đồng thời Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7a Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì thực hiện các thủ tục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7a Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo)
- Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng