Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2084/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhận xe về bảo quản của các đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được công hàm của một số cơ quan đại diện ngoại giao đề nghị được tạm nhận xe về bảo quản tại trụ sở của cơ quan trong khi chờ hoàn thành thủ tục tạm nhập khẩu xe, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013, Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 và Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, thì không có quy định về việc cho phép các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tạm nhận xe về bảo quản trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục liên quan để tạm nhập khẩu xe.

Theo đó, để các cơ quan đại diện thực hiện đúng quy định của pháp luật, chủ động trong việc tạm nhập khẩu xe, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao thông qua con đường ngoại giao thông báo đến các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế cũng như các viên chức thuộc cơ quan về việc Tổng cục Hải quan sẽ không thực hiện xem xét, giải quyết việc tạm nhận xe về bảo quản của các đối tượng ưu đãi, miễn trừ (gồm xe của cơ quan, xe của cá nhân).

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của quý Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành