Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2075/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn 08-2019/CV.FU ngày 06/03/2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điều hòa Fujiaire Việt Nam.
(S69, Ga Hà Đông, Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08-2019/CV.FU ngày 06/3/2019 của Công ty TNHH Điều hòa Fujiaire Việt Nam (Công ty) về việc xác định mã số mặt hàng máy làm mát không khí. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

1. Về bản chất hàng hóa:

Các mặt hàng theo hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp là các máy làm mát không khí bằng bay hơi, có cấu tạo gồm các bộ phận: quạt, khung máy, máy bơm nước, bể chứa nước, khoang chứa mát và các hộp chứa đá khô (02 đến 04 hộp tùy model theo khuyến cáo tại tài liệu hướng dẫn sử dụng) được thiết kế và dùng riêng cho máy, hệ thống phân phối nước, tấm làm mát, tấm lưới lọc không khí. Trọng lượng của máy được xác định là tổng trọng lượng tất cả các bộ phận của máy.

2. Về phân loại hàng hóa:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi.

Đề nghị Công ty xem xét thực tế của hàng hóa, xác định mã số phù hợp với các quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Điều hòa Fujiaire Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh