Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/TCT-CS
V/v hóa đơn của doanh nghiệp bị thiệt hại.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình làm việc với các Cục thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số người biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của các Cục Thuế về việc bán hóa đơn cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in mà không còn hóa đơn để sử dụng, nếu chưa tổ chức tự in hoặc đặt in hóa đơn và có nhu cầu về hóa đơn thì được hỗ trợ một trong các biện pháp sau:

- Mua hóa đơn của cơ quan thuế. Cục Thuế có trách nhiệm thực hiện bán hóa đơn cho các doanh nghiệp đủ để sử dụng trong 2 tháng (tháng 6, tháng 7 năm 2014).

- Sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế. Cục thuế lập danh sách các doanh nghiệp bị thiệt hại có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in gửi Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế để được cấp sử dụng miễn phí phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ, đơn vị của TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn