Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Kobelco Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1808, Lầu 18, Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310927919

Trả lời văn thư số 05/2015/CV_KTV ngày 21/12/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1b Điều 14 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

…”.

+ Tại Khoản 2a Điều 14 quy định về ngày lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”.

Căn cứ Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

…”.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế;

Trường hợp Công ty trong năm 2012 ký hợp đồng đại lý phân phối thép do Công ty TNHH Thép Kyoei sản xuất (“Công ty Thép Kyoei”), theo trình bày: Công ty Thép Kyoei không lập hóa đơn GTGT khi xuất hàng cho Công ty mà lập hóa đơn sau khi hàng hóa đã được Công ty xuất bán cho bên thứ ba (trong cùng kỳ tính thuế TNDN nhưng khác kỳ tính thuế GTGT) là không đúng quy định. Công ty Thép Kyoei bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT theo đúng kỳ xuất hàng hóa giao cho Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn trên nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga