Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/TCGDNN-VP
V/v khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với 18 thủ tục hành chính công do Tổng cục quản lý và tiếp tục hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp. Đây là những phần mềm quan trọng, chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Để triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo và đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

1. Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được đặt tại địa chỉ https://dichvucong.gdnn.gov.vn. Hiện có 18 dịch vụ công được xây dựng và đưa vào vận hành (theo danh sách đính kèm).

Trước mắt, Tổng cục khuyến khích các trường cao đẳng thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Kể từ ngày 01/7/2022, 18 thủ tục hành chính công nêu trên, chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

Trong quá trình sử dụng, kê khai dịch vụ công, có vướng mắc, liên hệ: (Bà) Nguyễn Thị Vân Anh (Di động/Zalo): 0966.050.839; (ông) Tạ Thành Lâm (ĐT, Zalo) 0947.520.748.

2. Phần mềm cơ sở dữ liệu

Hiện phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp được đặt tại địa chỉ https://csdl.gdnn.gov.vn

Ngày 21/12/2021, Tổng cục đã có Công văn số 2935/TCGDNN-VP gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, các trường vẫn chưa chủ động và nhập dữ liệu chưa đầy đủ. Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của phần mềm; cụ thể:

- Dữ liệu:

+ Toàn bộ dữ liệu của nhà trường, đơn vị tại thời điểm ngày 01/01/2022;

+ Cập nhật dữ liệu bổ sung khi có thay đổi.

- Thời gian: hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

- Tài khoản đăng nhập:

+ Theo tài khoản đã cấp cho các Sở, trường trong quá trình đào tạo.

+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các Sở chưa có tài khoản liên hệ với Văn phòng Tổng cục để được cấp.

Trong quá trình triển khai cập nhật dữ liệu có vướng mắc liên hệ: (ông) Nguyễn Như Phương (Di động/Zalo): 0967.893.795, (Ông) Bùi Quang Huy (Di động/Zalo): 0835.993.302; (Bà) Phan Thị Phương Thảo (Di động/Zalo): 0971.828.469.

3. Tiếp tục cập nhật dữ liệu trên trang văn bằng và ứng dụng chọn nghề.

- Trang văn bằng, địa chỉ: https://vanbang.gdnn.gov.vn

- Ứng dụng chọn nghề, địa chỉ: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn

Theo hướng dẫn tại văn bản số 1796/TCGDNN-ĐTCQ ngày 16/8/2021 về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài; 297/TCGDNN-VP ngày 18/02/2020 về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng; trong quá trình triển khai có vướng mắc liên hệ: cán bộ đầu mối Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: (Ông) Dương Thành Trung (Di động/Zalo) 0912.252.313.

4. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
-  Như trên;
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để b/c);
- Các Phó tổng cục trưởng;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục (phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TT-TT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Anh Dũng

 

DANH SÁCH

18 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
(kèm theo công văn số 204/TCGDNN-VP ngày 14/02/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Stt

Tên TTHC

1

Thành lập trường cao đẳng

2

Cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

3

Cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

4

Đổi tên trường cao đẳng

5

Đổi tên trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

6

Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng

7

Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

8

Công nhận trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

9

Thành lập hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

12

Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

13

Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia

14

Cấp; cấp lại; cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

17

Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

18

Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 204/TCGDNN-VP năm 2022 về khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

  • Số hiệu: 204/TCGDNN-VP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/02/2022
  • Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
  • Người ký: Trương Anh Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/02/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản