Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/TCHQ-TXNK
V/v phân loại Ram máy tính

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH NEC Việt Nam.
(Tầng 12, số 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 240321-NECVN ngày 24/3/2021 của Công ty TNHH NEC Việt Nam (Công ty) về vướng mắc phân loại mặt hàng Ram máy tính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Mặt hàng RAM là linh kiện máy vi tính được phân loại như sau:

- Nếu ở dạng chíp nhớ (con RAM nhỏ có các chân) thì được phân loại vào nhóm 85.42 “Mạch điện tử tích hợp(Electronic integrated circuits)”, mã số 8542.32.00 “- - Bộ nhớ”.

- Nếu ở dạng thanh RAM (các con RAM thuộc nhóm 85.42 đã được lắp ráp/hàn trên bảng mạch in cùng các linh kiện điện tử khác) thì được phân loại vào nhóm 84.73, phân nhóm 8473.30 “- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.71”, mã số 8473.30.10 “- - Tấm mạch in đã lắp ráp”.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NEC Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương