Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/UBND-KGVX
V/v: Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 03/4/2020 UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 1123/UBND-KGVX về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình triển khai, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) đã thể hiện được tính ưu việt, công tác chi trả được thực hiện nhanh gọn, kịp thời, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người hưởng, tiết kiệm thời gian, giảm nhân lực và chi phí cho xã hội. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 3984/UBND-KGVX ngày 13/9/2019 về việc chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

2. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn bố trí, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM đặc biệt là các vùng ngoại thành tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

UBND Thành phố giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phó kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXt.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý