Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/UBND-KGVX
V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Bưu điện thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; để bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của người hưởng an toàn, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020

a) Hình thức chi trả: Tổ chức chi lương hưu và trợ cấp BHXH 02 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà.

b) Thời gian chi trả: Chi trả tiền mặt từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020, Bưu điện thành phố Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng. Chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ 07 đến ngày 10/4/2020.

2. Giao UBND các quận, huyện, thị xã

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

- Phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

- Hỗ trợ Bưu điện thành phố Hà Nội thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng lịch chi trả.

- Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

b) Phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý