Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Basafish Mỹ Thuận
(Địa chỉ: Số 2E, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/Cty 2013 ngày 19/09/2013 của Công ty TNHH MTV Basafish Mỹ Thuận về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 9, khoản 22 Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế giá trị gia tăng:

“1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT…”

“9. Đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT…”

“22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoảng 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng…”

Tại khoản 2 Điều 12 Mục 2 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:

“2. Xác định số thuế GTGT phải nộp:

….

a) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.”

Căn cứ các quy định trên và công văn trình bày của Công ty thì giá mua bán hàng hóa, dịch vụ là do hai bên mua bán thỏa thuận. Việc lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 554/CT-TT&HTNNT ngày 16/09/2013.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH MTV Basafish Mỹ Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân