Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro”

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1436/BTC-TCT ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính xử lý khiếu nại về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro” theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời có văn bản gửi Đại sứ quán Liên bang Nga biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp