Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/TXNK-CST
V/v hướng dẫn nộp thuế BVMT cho hợp chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đặng Hải Anh
(303 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/CV-BTC ngày 5/9/2016 của Công ty TNHH Đặng Hải Anh đề nghị xin hướng dẫn nộp thuế Bảo vệ môi trường (thuế BVMT) cho hợp chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Ngày 01/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 12128/BTC-CST về việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC. Trong đó nêu ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế BVMT quy định về đối tượng chịu thuế như sau: “3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)”.

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế BVMT quy định về người nộp thuế như sau: “Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này”.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT quy định: “Đối với dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (ký hiệu là HCFC) quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật thuế BVMT là loại gas dùng làm môi chất sử dụng trong thiết bị lạnh và trong công nghiệp bán dẫn”.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định: “3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm dung môi chất lạnh sử dụng trong thiết bị làm lạnh và trong công nghiệp bán dẫn, được sản xuất trong nước, nhập khẩu riêng hoặc chứa trong các thiết bị điện lạnh nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), gồm cả dung dịch HCFC dưới dạng hỗn hợp thì phải kê khai, nộp thuế BVMT. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp theo công văn số 12128/BTC-CST, ngày 15/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 3390/BTC-CST về việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC. Trong đó có ý kiến về việc các doanh nghiệp đã nhập khẩu dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp chưa thực hiện kê khai thuế BVMT và đã bán ra không có thuế BVMT, thì thực hiện như sau: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp thì phải kê khai, nộp thuế BVMT theo quy định của pháp luật về thuế BVMT và hướng dẫn tại công văn số 12128/BTC-CST của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/9/2015. Trường hợp trước ngày 01/9/2015, tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế BVMT (nếu có) thì không thực hiện điều chỉnh lại

Do đó đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế, Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục khai báo để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Đặng Hải Anh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b)- Cường.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng