Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/BNN-TCLN
V/v đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường khi đăng ký các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được đề nghị của một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ, quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Để giải quyết những vướng mắc, tránh ách tắc trong áp dụng pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Hướng dẫn thực hiện Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP đối với những hoạt động gây nuôi động vật hoang dã với quy mô nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng lập dự án đầu tư theo Luật đầu tư.

2. Hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 29 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, về cơ quan được giao xác nhận hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có hoặc không phát sinh chất thải sản xuất, để xác định đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Trân trọng cảm ơn quý Bộ và mong nhận được văn bản trả lời trước ngày 20/2/2012 để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ sở hướng dẫn các địa phương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CITES.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng