Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn khai, nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT).
Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Trả lời công văn số 401/VNPT IT-KTTC ngày 12/03/2019 của Công ty Công nghệ thông tin VNPT - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (sau đây gọi là VNPT-IT) đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc khai, nộp thuế đối với các đơn vị kinh tế trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khai, nộp thuế GTGT

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, quy định về khai thuế giá trị gia tăng như sau:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty VNPT-IT có các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố khác địa phương nơi đóng trụ sở chính nếu các đơn vị này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

2. Về việc khai, nộp thuế TNCN

Đề nghị Công ty VNPT-IT và các đơn vị trực thuộc thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN khi chi trả thu nhập theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng;
- Vụ PC, KK, DNNCN (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh