Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1880/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa gia công

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 177/HQHCM-TXNK ngày 20/01/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất (DNCX) do doanh nghiệp nội địa thuê gia công trước ngày 01/9/2016. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 10 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hóa đó.

Căn cứ khoản 15 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định thì hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hóa đó.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng thuê DNCX gia công sản phẩm trước ngày 01/9/2016 mà toàn bộ nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nội địa cung cấp có nguồn gốc trong nước thì sản phẩm sau gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng