Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH EUNSUN VINA;
(Lô 6, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
- Công ty TNHH HWASHIN VINA.
(Lô 10, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ)

Trả lời công văn số 09052018/CV-HQ ngày 09/05/2018 của Công ty TNHH EUNSUN VINA và công văn số 04/CV-HQ ngày 10/05/2018 của Công ty TNHH HWASHIN VINA về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, điểm a, điểm c khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì các trường hợp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ bao gồm: (i) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; (ii) hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung khoản 33 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa tạm xuất - tái nhập, thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa của doanh nghiệp nội địa xuất khẩu gia công cho doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hải quan xuất khẩu và tờ khai hải quan nhập khẩu đã được xác nhận thông quan.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH EUNSUN VINA hoặc Công ty TNHH HWASHIN VINA nhận nguyên liệu từ các Công ty ở Việt Nam theo chỉ định của đối tác ở Hàn Quốc thì thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, các Công ty ở Việt Nam thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH EUNSUN VINA hoặc Công ty TNHH HWASHIN VINA giao sản phẩm gia công cho các Công ty ở Việt Nam theo chỉ định của đối tác ở Hàn Quốc thì thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ, các Công ty ở Việt Nam thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị các Công ty căn cứ các quy định trên để thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để các Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân