Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jabil Việt Nam
Đ/c: Lô 18-1, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 10/2022/JVN ngày 21/7/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Theo Điều 178 Luật Thương mại quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

- Về hoạt động gia công được quy định tại Điều 38 đến Điều 46 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Theo trình bày của Công ty thì đây là hoạt động thương mại, không có hợp đồng gia công. Vì vậy, không áp dụng thủ tục hải quan theo hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài.

- Đối với hàng hóa tái nhập để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được quy định tại Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với hoạt động giao dịch thực tế để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
- Phòng CNTT (để đăng web);
- Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Lê Xuân Mỹ