Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn về chi phí giám sát, quản lý dịch vụ công ích đô thị

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1869/SXD-KT&VL ngày 27/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn chi phí giám sát, quản lý dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị bao gồm các khoản: chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu; chi phí nhân công; chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công), chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có); trong đó không bao gồm chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự toán các chi phí này theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2017/TT-BXD.

Việc xác định dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị dựa trên cơ sở các định mức chi phí và định mức tỷ lệ tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng như nêu tại thuyết minh tính toán kèm theo văn bản số 1869/SXD-KT&VL là không phù hợp. Dự toán các chi phí nêu trên được xác định căn cứ vào khối lượng công việc, nội dung công việc, số lượng nhân lực, đặc điểm, điều kiện thực tế thực hiện, yêu cầu đối với từng loại dịch vụ công ích đô thị và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh