Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3248/CT-KT1 ngày 14/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam đã hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động và thủ tục xin cấp phép xây dựng cho Chi nhánh Hà Nội từ tháng 11/2017, Giấy phép xây dựng được cấp ngày 28/3/2018; đồng thời có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đáp ứng được các điều kiện quy định tại các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT thì dự án đầu tư “Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội” tại Hà Nội được xem xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành xem xét mức độ sai phạm để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy