Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/TCHQ-TXNK
V/v khai bổ sung phí bản quyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam.
(Đ/c: 8.2B, Etown 2, 364 Cộng Hòa, quận T
ân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01-03/CV-ECL ngày 24/3/2021 của Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam vướng mắc về việc kê khai phí bản quyền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Để khai bổ sung về phí bản quyền người khai hải quan phải khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử theo mẫu số 04 hoặc mẫu số 05 Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống; trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung. Loại chứng từ cụ thể tùy thuộc vào hồ sơ của doanh nghiệp (ví dụ: Chứng từ đề nghị thanh toán của đối tác, các biên bản xác nhận khoản phải thanh toán, chứng từ thanh toán...). Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021.

Trường hợp khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan cho số lượng tờ khai hải quan nhập khẩu lớn, số lượng dòng hàng cần khai báo bổ sung nhiều thì người khai hải quan kê khai nộp bổ sung khoản phí bản quyền theo bảng kê khai tổng hợp các tờ khai phải khai báo trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu chịu khoản phí đó. Cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung kiểm tra hồ sơ khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Việc khai bổ sung phí bản quyền phải thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn