Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1839/TXNK-PL
V/v hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế An Việt.
(22 Nguyễn Văn Mại, phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn 01-2016/CV ngày 09/9/2016 của Công ty TNHH Thiết bị y tế An Việt về việc xin áp mã HS để xác định thuế suất thuế nhập khẩu. Qua xem xét, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị, xác định mã số hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan, cần thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản nêu trên. Trong đó, lưu ý về việc điền đủ các thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, đặc biệt là mô tả chi tiết về cấu tạo, cơ chế hoạt động, thông số kỹ thuật... tại mục C theo đúng tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, mã số đề xuất và cơ sở đề xuất mã số tại mục E; Một đơn đề nghị xác định trước mã số chỉ sử dụng cho một mặt hàng.Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định về xác định trước mã số nêu trên, gửi đủ hồ sơ về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn mã số cụ thể.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Thiết bị y tế An Việt biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh