Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/TCGDNN-ĐTTX
V/v thực hiện đào tạo sơ cấp, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo nhu cầu của người học.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành một số thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Danh mục văn bản tại phục lục kèm theo). Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên và hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyển sinh đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Chú trọng phát triển các chương trình đào tạo, các khóa đào tạo, các gói đào tạo thích ứng, đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, đào tạo tại doanh nghiệp nhằm triển khai hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, đa dạng, linh hoạt, dễ tiếp cận theo nhu cầu của người học, yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp (miễn giảm học phí, đào tạo nội trú trung cấp cao đẳng, tín dụng học sinh sinh viên, hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng,...) đối với các đối tượng người học và sơ kết 10 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định.

2. Mở rộng việc thực hiện đào tạo theo phương thức tích lũy mô - đun, tín chỉ: Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện các quy định về: Tổ chức giảng dạy trình độ sơ cấp (Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH); Phương pháp đào tạo thường xuyên (Điều 11 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH); Quy trình tổ chức đào tạo vừa làm vừa học (Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH) và Tổ chức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn (Điều 8 Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH). Lập sổ sách quản lý dạy và học theo các nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH).

3. Tăng cường kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 34/TT-BLĐTBXH tại các lớp đào tạo nghề của doanh nghiệp, các tổ chức khác, cá nhân trên địa bàn về điều kiện tổ chức đào tạo thường xuyên, việc công khai chương trình đào tạo, học phí, ký hợp đồng đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo và báo cáo kết quả thực hiện.

4. Về đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Thống nhất thực hiện theo quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH.

5. Về Mẫu văn bằng, chứng chỉ: Thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ sơ cấp, mẫu chứng chỉ đào tạo đã được sửa đổi tại Điều 1, Điều 2 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH. Bỏ nội dung “Hình thức đào tạo” trong mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Đào tạo thường xuyên), số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; điện thoại: 0243.9740365; Email: dttx.gdnn@molisa.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Website Tổng cục GDNN;
- Lưu: VT, ĐTTX.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Anh Dũng

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC VĂN BẢN
(Kèm theo Công văn số: 1807/TCGDNN-ĐTTX ngày 09/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

1. Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

3. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

4. Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Các văn bản trên đã đăng trên mục văn bản trang thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ http://www.molisa.gov.vn), Bộ Tài chính (địa chỉ http://www.mof.gov.vn), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (địa chỉ http://www.gdnn.gov.vn).