Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/VPCP-CN
V/v QH phát triển Công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 69/TTr-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 về Quy hoạch phát triển Công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, đưa một số nội dung cần thiết tại dự thảo Quy hoạch phát triển Công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, bảo đảm quản lý lĩnh vực xi măng chặt chẽ, cân đối cung cầu theo từng giai đoạn và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, phù hợp với Luật quy hoạch năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, KH&CN, TP, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL;
- Lưu: VT, CN(2). Binh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục