Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/TCT-DNL
V/v Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023, Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023, của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, đến nay, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Đạt được kết quả này là do sự quyết tâm, chung sức, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của các Cục Thuế, Chi cục Thuế, công chức thuế quản lý trực tiếp tại từng địa bàn có các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Kết quả này đã được Thủ tướng Chính phủ có Thư khen ngợi, biểu dương. Qua đây, một lần nữa, Tổng cục Thuế ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng cụ thể hóa từng hành động của toàn hệ thống thuế các cấp.

Ngày 24/04/2024, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2730/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông và Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả về HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đúng quy định pháp luật và theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy thành tích đạt được, để các cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo liên tục, thực chất, đề nghị Cục Thuế tiếp tục có kế hoạch cụ thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố duy trì và phát huy vai trò Tổ công tác liên ngành, thường xuyên thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung, trong đó có việc thực hiện HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Xử lý nghiêm đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuếkhoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về các hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Trường hợp phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hóa đơn thì kịp thời xử lý theo quy định hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

2. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận và hợp tác đồng hành của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp về thiết bị cột bơm, về hóa đơn điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiên cứu, nâng cấp giải pháp kết nối tự động, thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định phù hợp với mô hình kinh doanh, thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

3. Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, từng công chức thực hiện giám sát việc phát hành và sử dụng HĐĐT từng lần bán hàng tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Thường xuyên, liên tục, tập trung thực hiện kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu; phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí, nguồn hàng,... kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung, nhất là các doanh nghiệp chưa sử dụng giải pháp kết nối tự động phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan Thuế theo quy định. Trên cơ sở đó rà soát, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp này ngay từ Quý 2/2024.

4. Cục Thuế đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sau khi đã thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo quy định. Báo cáo định kỳ về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế doanh nghiệp lớn) trước ngày 20 hàng tháng (mẫu biểu báo cáo đính kèm).

Cục Thuế rà soát các chỉ tiêu tại báo cáo nêu trên cùng báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện giải pháp dán tem niêm phong đồng hồ công tơ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu tại công văn số 2817/TCT-DNL ngày 26/06/2017 để tổng hợp báo cáo định kỳ về Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện hiệu quả; kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
- PTCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- PTCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị: TT-KTT, CS, PC, KK, CNTT, TTHT, VP (để phối hợp);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tài Hải

 


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ……
-------

 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kỳ báo cáo: Tháng … Năm ...

(Kèm theo công văn số 1780/TCT-DNL ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tổng cục Thuế)

TT

Tên cửa hàng doanh nghiệp

Mã số thuế

Cùng kỳ năm trước

Kỳ báo cáo tháng .... năm ….

So sánh cùng kỳ (%)

 

Số CHXD

Số cột bơm

Sản lượng xuất bán

Số hóa đơn phát hành

Thuế nộp ngân sách nhà nước

Tổng số

Trong đó:

Thuế nộp ngân sách nhà nước

Số cửa hàng

Sản lượng xuất bán

Số lượng hóa đơn

Thuế nộp ngân sách nhà nước

 

Tổng số

Trong đó:

Kết nối tự động

POS/phần mềm, máy tính bảng,..

Camera/Thủ công

Tổng số

Trong đó:

 

GTGT

BVMT

TNDN

Số CHXD

Số cột bơm

Sản lượng xuất bán

Số lượng hóa đơn phát hành

Số CHXD

Số cột bơm

Sản lượng xuất bán trong kỳ

Số lượng hóa đơn phát hành

Số CHXD

Số cột bơm

Sản lượng xuất bán trong kỳ

Số lượng hóa đơn phát hành

GTGT

BVMT

TNDN

 

Số CHXD

Số cột bơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1780/TCT-DNL năm 2024 tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1780/TCT-DNL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Tài Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản