Công văn 178/BXD-HĐXD năm 2019 về dự thầu giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành


Số hiệu: 178/BXD-HĐXD Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 24/06/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Dưỡng Ngày hiệu lực: 24/06/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/BXD-HĐXD
V/v kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế và xây dựng Hng Phát - tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3535/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn quốc tế và xây dựng Hng Phát - tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi tham gia dự thầu giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thì đơn vị dự thầu phải đáp ứng được các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu do bên mời thầu quyết định phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và đáp ứng các điều kiện năng lực quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Trường hợp tổ chức thực hiện giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (theo thiết kế xây dựng) thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trả lời doanh nghiệp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);

- Lưu VP, HĐXD (PMT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Dưỡng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu