Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/BHXH-DVT
V/v: quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;

 

Để có số liệu đánh giá việc sử dụng và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế đối với thuốc điều trị ung thư, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam báo cáo BHXH Việt Nam trước ngày 30/01/2015 những nội dung sau:

1. Tình hình sử dụng và thanh toán chi phí các thuốc điều trị ung thư trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT và các thuốc ung thư ngoài danh mục đã sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2014 theo Phụ lục kèm Công văn này.

2. Danh sách bệnh nhân đang sử dụng 4 thuốc: Doxorubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib trước thời điểm 01/01/2015 theo hướng dẫn tại Khoản 3.2, Mục 3 Công văn 5390/BHXH-DVT ngày 29/12/2014 của BHXH Việt Nam .

Báo cáo gửi đồng thời bằng văn bản và file dữ liệu điện tử theo địa chỉ email: Banduocvtyt@vss.gov.vn và duocqlt@gmail.com ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI……

……………………….

Thống kê chi phí sử dụng thuốc điều trị ung thư năm 2014

STT

Tên cơ sở KCB

STT theo TT 31/2011/TT-BYT

Tên Thuốc

Dạng dùng

Hàm lượng

Dạng bào chế

Tên thương mại

Số ĐK /GPNK

Hãng SX

Nước SX

Đơn vị tính (ĐVT)

Năm 2014

Giá thanh toán BHYT

Số lượng

Thành tiền

 

I- Thuc trong danh mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Thuc ngoài danh mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biu
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng GĐ BHYT
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)