Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17341/BTC-TCHQ
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam.
(Đ/c: Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 20161129/FVN ngày 29/11/2016 của Công ty Ford Việt Nam về vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về thời điểm nộp C/O:

Đề nghị Công ty phải nộp C/O để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo đúng quy định tại công văn số 16875/BTC-PC nêu trên.

2/ Về việc tham vấn trị giá tính thuế:

Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại công văn số 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016, theo đó, cơ quan hải quan thực hiện tham vấn, xác định trị giá ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan

3/ Về việc đưa hàng về bảo quản tại kho bãi của doanh nghiệp:

- Trường hợp cơ quan Đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ngay tại cửa khẩu: Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Công ty được đưa hàng về bảo quản.

- Trường hợp cơ quan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được tại kho, bãi của doanh nghiệp: Công ty được đưa hàng về địa điểm kho, bãi đã đăng ký kiểm tra với cơ quan Đăng kiểm để thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cơ quan hải quan chỉ quyết định thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Công ty chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong thời gian đưa về địa điểm kiểm tra và chờ Kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan Đăng kiểm.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Ford Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ: Hải Phòng, TP.HCM (để t/h);
- Lưu VT, TCH (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh