Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hành lý của khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Đà Nẵng;
- Cục Hải quan TP Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid 19, để đảm bảo công tác giám sát, quản lý đối với hành lý của khách nhập cảnh đến hoặc từ vùng có dịch Covid 19, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trên chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý các sân bay quốc tế thực hiện thủ tục, giám sát hải quan đối với hành lý của khách nhập cảnh như sau:

1. Cơ quan hải quan chỉ kiểm tra thực tế hành lý bằng phương pháp thủ công đối với các trường hợp đã có đủ cơ sở xác định nghi vấn sai phạm (hành lý vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định, hành lý nghi vấn thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hành lý của đối tượng trọng điểm theo thông tin cung cấp từ Tổng cục Hải quan hoặc các cơ quan liên quan). Việc kiểm tra được thực hiện tại địa điểm cách ly tập trung. Trường hợp hàng hóa được lưu giữ tại cảng hàng không thì thực hiện kiểm tra khi khách đến nhận hàng.

2. Bố trí cán bộ, công chức hải quan thực hiện giám sát hành lý tại khu vực tàu bay nhập cảnh dừng đỗ.

3. Trường hợp khách nhập cảnh khai báo có hành lý phải khai hải quan, thực hiện kiểm tra tại khu cách ly; nếu hành lý lưu giữ tại cảng hàng không thì thực hiện kiểm tra khi khách đến nhận hàng.

4. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức trực để đảm bảo việc giám sát, giải quyết thủ tục hành lý được nhanh chóng; có phương án đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm vi rút corona (Covid 19) cho cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

5. Công văn này thay thế công văn số 1696/TCHQ-GSQL ngày 18/03/2020 của Tổng cục Hải quan và thực hiện cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để có chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- BCĐQG phòng chống dịch Covid - 19 (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c):
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- Bộ Giao thông Vận tải (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành