Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1707/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 2553/HQĐNa-GSQL ngày 23/11/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai vướng mắc liên quan đến C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT về cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi, đối với C/O mẫu D, cơ quan hải quan chấp nhận C/O được cấp mới. Việc kiểm tra hình thức C/O cấp mới đã được hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2009, cụ thể là đối với C/O cấp mới phải thể hiện dòng chữ “replacing C/O ref.... (số tham chiếu C/O gốc).

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2009 để xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn