Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17064/QLD-ĐK
V/v đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính.

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các công ty đăng ký thuốc đề nghị đính chính thông tin trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với các thuốc tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyên Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải Quan - Bộ Tài Chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC; Cục QLYDCT; Cục QLKCB; Thanh tra Bộ;
- Viện KN thuốc TƯ, VKN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục QLD: P. QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website;
- Lưu: VT, ĐKT (TTr).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Thành Lâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 08 THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
(Kèm theo công văn số 17064/QLD-ĐK ngày 03/10/2019 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc

Công ty đăng ký

Số đăng ký

Số Quyết định

Ngày Quyết định

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1.

Metformin

Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm

VD-31992-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Địa chỉ Công ty đăng ký và địa chỉ Nhà sản xuất

27 Điện Biên Phủ, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2.

Coldi-B2

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

VD-29802-18

181/QĐ-QLD

27/03/2018

Tuổi thọ

36 tháng

30 tháng

3.

A.T Sitagliptin 100 mg

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên

VD-31594-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

A.T Sitagpiptin 100 mg

A.T Sitagliptin 100 mg

4.

A.T Sitagliptin 50 mg

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên

VD-31595-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

A.T Sitagpiptin 50 mg

A.T Sitagliptin 50 mg

5.

Repamax Extra

Công ty Roussel Việt Nam

VD-32347-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

Repamax ® Extra

Repamax Extra

6.

Nadyzin

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

VD-31057-18

706/QĐ-QLD

08/10/2018

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Mỗi gói 2g thuốc bột chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat) 10 mg

Mỗi gói 2g thuốc bột chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat 70 mg) 10 mg

7.

Lioked

Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh Tường Phát

VD-32386-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Lercarnidipine HCl 20 mg

Lercanidipine HCl 20 mg

8.

Salbumol 2mg

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

VD-31546-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

Salbutamol 2mg

Salbumol 2mg