Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/QLD-KD
V/v giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/02/2020, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 953/QLD-KD gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở bán lẻ trên toàn quốc về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19) gây ra.

Theo đó, Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn hướng dẫn người dân mua và sử dụng khẩu trang đúng cách; tăng cường giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Văn bản báo cáo của các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược theo đường văn thư và thư điện tử (địa chỉ email:qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn) trước ngày 20/02/2020.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Các Vụ/Cục, VPB (để p/h);
- CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h c/đ);
- Cổng TTĐT của BYT, Website Cục QLD;
- Báo SK&ĐS;
- Lưu: VT, GT, ĐKT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số 1705/QLD-KD ngày 18 tháng 02 năm 2020)

STT

Tên cơ sở bán lẻ vi phạm (nếu có)

Loại hình kinh doanh dược

Nội dung vi phạm (nếu có)

Hình thức xử phạt (nếu có)

Mức phạt tiền (nếu có)